3/4 oz white diamonds 💎

$ 4.99

3/4 oz white diamonds 💎