3/4 oz white diamonds 💎

$ 5.49

3/4 oz white diamonds 💎