3/4 oz white diamonds 💎

$ 5.99

3/4 oz white diamonds 💎